Kalendarz

lipiec 2020
N P W Ś C Pt S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Sonda

Jakie korzyści może odnieść Twoja Gmina jako gmina partnerska Szlaku Jana III Sobieskiego (JIIIS)?
strona główna Konferencje i seminaria konferencja otwierająca kontekst
English (United Kingdom)Polish (Poland)

Formuła i cele konferencji

Formuła konferencji dostarcza przestrzeni do wymiany poglądów na temat innowacyjnego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o odnawialne źródła energii, dziedzictwo kulturowe przyrodnicze, badania i rozwój- w ramach nowej perspektywy programowania.

Celem konferencji jest zaprezentowanie Szlaku Jana III Sobieskiego szerokiemu gronu interesariuszy - jako przedsięwzięcia rozwojowego (długodystansowego, multisektorowego i wykraczającego poza granice administracyjne), które bazując na zastałym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, w sposób twórczy i innowacyjny rozwija ideę zrównoważonego rozwoju.

Kierując się troską o umożliwienie Państwu wzięcia aktywnego udziału w konferencji w niniejszej zakładce dostarczamy bazowe informacje z zakresu rozwoju regionalnego, OZE, dziedzictwa kulturowego, rozwoju turystyki dotyczące Szlaku Jana III Sobieskiego.

Rozwój regionalny Szlaku JIIIS

Szlak Jana III Sobieskiego jest koncepcją zakładającą europejski wymiar spójności, w tym co najmniej przebieg pomiędzy Oleskiem na Ukrainie – miejscem urodzenia Króla, a Wiedniem w Austrii – miejscem najsłynniejszej bitwy XVII wieku.

Na obecnym etapie Szlak JIIIS rozwija się trzema głównymi drogami, z których każda zakłada pozyskiwanie zewnętrznych partnerów, dlatego ustalenie sposobów osiągania perspektywy europejskiej, jak również metod zarządzania tym rozwojem, jest obecnie działaniem kluczowym.

Dotychczasowe formuły rozwoju Szlaku JIIIS to:

Rozwój oparty na współpracy 6 gmin Szlaku Jana III Sobieskiego (gmina Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Wólka z woj. lubelskiego) zapoczątkowany w 2008 roku i zakładający bezpośrednie oddziaływanie na rozwój regionalny na Lubelszczyźnie

Rozwój oparty na współpracy 6 gmin Szlaku Jana III Sobieskiego (gmina Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Wólka z woj. lubelskiego) zapoczątkowany w 2008 roku i zakładający bezpośrednie oddziaływanie na rozwój regionalny na Lubelszczyźnie.

Formuła opiera się na współpracy partnerskiej gmin i zaowocowała do tej pory m.in. pozyskaniem strategicznej dotacji ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach priorytetu Rozwój obszarów peryferyjnych i słaborozwiniętych (projekt KIK 11 w wysokości ponad 16 mln PLN), uaktualnieniem strategii rozwoju 6 gmin Szlaku JIIIS, napisaniem i złożeniem wspólnych wniosków aplikacyjnych, poznaniem mocnych i słabych stron 6 gmin tworzących partnerstwo gmin Szlaku JIIIS oraz pozyskaniem partnerskich gmin z najbliższej okolicy (bardziej szczegółowe informacje n/t tej formuły znajdują się w dokumencie „Zarys zintegrowanej strategii rozwoju Szlaku JIIIS w gminach Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków, który jest obecnie podstawą opracowywania Strategii rozwoju).

Rozwój oparty na współpracy punktów węzłowych na Szlaku Jana III Sobieskiego zapoczątkowany w 2009 roku i zakładający oddziaływanie na rozwój regionalny we Wschodniej Polsce i na Zachodniej Ukrainie

Rozwój oparty na współpracy punktów węzłowych na Szlaku Jana III Sobieskiego zapoczątkowany w 2009 roku i zakładający oddziaływanie na rozwój regionalny we Wschodniej Polsce i na Zachodniej Ukrainie. Formuła  opiera się na współpracy partnerskiej punktów węzłowych (nazywanych również przystankami) Szlaku JIIIS usytuowanych na Zachodniej Ukrainie i we Wschodniej Polsce i zaowocowała do tej pory m.in. realizacją projektu: „Szlak dziedzictwa Sobieskiego szansą rozwoju regionalnego wschodniej Polski i Zachodniej Ukrainy” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Projekt NMF 0406), ustaleniem usytuowania punktów węzłowych we Wschodniej Polsce i na Zachodniej Ukrainie, realizacją projektu „Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Wschodniej Polski” dofinansowanego ze środków UE w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej, napisaniem wniosków aplikacyjnych, w tym m.in. do programu PL-BY-UA (bardziej szczegółowe informacje n/t tej formuły znajdują się pod poniższym linkiem.

·      Rozwój oparty na działaniach indywidualnych i /lub partnerskich organizacji pozarządowych, firm, samorządów zapoczątkowany w 2008 roku i zakładający oddziaływanie na różne grupy odbiorców. (czytaj więcej…)

Rozwój oparty na działaniach indywidualnych i /lub partnerskich organizacji pozarządowych, firm, samorządów  zapoczątkowany w 2008 roku i zakładający oddziaływanie na różne grupy odbiorców.

Formuła ta opiera się na realizacji projektów dofinansowywanych z różnych źródeł, w których obrębie znajduje się m.in. realizacja projektów: „Podobno mój dziadek to Sobieski?” dofinansowanego ze środków  Fundacji im. S. Batorego  w ramach programu Memoria , czy projektów „Turystyka na Szlaku Jana III Sobieskiego” ,  „Przedsiębiorczość na Szlak Jana III Sobieskiego” ,  „Tarcza Sobieskiego” ,  „Aktywność na Szlaku Jana III Sobieskiego  dofinansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bardziej szczegółowe informacje n/t tej formuły znaleźć można przeglądając portal internetowy www.tarczasobieskiego.pl skierowany do NGO ze Szlaku JIIIS.

Rozwój OZE na Szlaku JIIIS

Szlak Jana III Sobieskiego jest koncepcją zakładającą naturalny związek z koncepcją zwiększania odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Europy, a szerzej rzecz ujmując związek między kulturą /dziedzictwem kulturowym, a odnawialnymi zasobami środowiska naturalnego.

Możliwości współpracy interdyscyplinarnej jak również kompilacji różnych źródeł energii stały się podstawą wypracowania koncepcji Strefy Energii Odnawialnej Scutum Sobiescianum (czytaj więcej…)

Koncepcja Strefy ScS na obecnym etapie rozwoju realizowana jest poprzez dwa nieco odmienne podejścia. Jedno z nich wyraźnie akcentuje możliwości kompilacji różnych źródeł energii i rozwiązań hybrydowych, drugie koncentruje się na wskazaniu tego, ewentualnie tych źródeł OZE, które stanowić będą siłę napędową Strefy ScS.

W związku z powyższym dyskusja n/t „hybrydy czy jednorodne OZE?” ma bezpośrednie przełożenie na podejmowanie decyzji strategicznych i operacyjnych na Szlaku JIIIS. Sądzimy także, że dotyczy obszarów wiejskich jako takich, tym bardziej, że Strategia Europa 2020 czyni rozwój OZE  jednym z 5 celów działania UE.

Koncepcja Strefy Energii Odnawialnej Scutum Sobiescianum (ScS) powstała po przeanalizowaniu endogennych potencjałów energii odnawialnych obszaru 6 gmin Szlaku JIIIS (jedne z najlepszych w Polsce zasobów helioenergetycznych, dogodne warunki wietrzne, dogodne zasoby eksploatacyjne wód i energii geotermalnej – wody o temperaturze powyżej 150 ° C,  dogodne warunki rolnicze dla upraw energetycznych, zaplecze dla produkcji biomasy i biogazu). Warunki te coraz częściej dostrzegają przedsiębiorcy dlatego w obrębie gmin Szlaku JIIIS powstają fermy wiatrowe i biogazownie  (np. jedna z pierwszych w Polsce południowo-wschodniej bioelektrownia metanowa w Piaskach). Jedną z ważnych cech charakterystycznych koncepcji ScS jest akcentowanie oprócz efektywności energetycznej kwestii efektowności, w tym roli związku instalacji OZE z krajobrazem naturalnym i kulturowym. Wspieranie rozwoju systemu wykorzystania energii odnawialniej w tym Pilotażowa Strefa Energii Odnawialnej Scutum Sobiescianum została wpisana do   „Programu Ochrony Środowiska województwa Lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” przyjętego w dniu 30 lipca 2012 r. przez Sejmik Województwa Lubelskiego.

Dziedzictwo kulturowe

Bazą i podstawą tworzenia Szlaku Jana III Sobieskiego jest dziedzictwo szlacheckie związane z rodem Sobieskich,  w szczególności z postacią Jana III Sobieskiego, w tym zarówno dziedzictwo materialne (np. pałace, parki, miejsca pobytu, miejsca bitew) jak dziedzictwo niematerialne  (np. legendy, podania, przepisy kulinarne, pamięć o mieszkających tu znamienitych postaciach).   Szlak JIIIS jest   naturalną konsekwencją odkrycia, że dziedzictwo Sobieskiego zachowało się w wielu miejscach Europy i że miejsca te można połączyć (więcej…)

Planowanie rozwoju Szlaku JIIIS musi zmierzyć się z problemem określenia  czym jest dziedzictwo Sobieskiego i co wyznaczać będzie przynależność do Szlaku JIIIS i jego marki, a także znalezienia  sposobów i  metod rewitalizacji tego dziedzictwa.

W ramach programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim” przyjęto zasadę inspiracji dziedzictwem Sobieskiego jako najbardziej optymalnej formy zachowywania dziedzictwa Sobieskiego, co pozwala na uruchomienie kreatywności, wspieranie usług ala Sobieski  i adaptowanie dziedzictwa kulturowego do potrzeb współczesnych ludzi.  Jednocześnie coraz silniej w podregionie 6 gmin Szlaku JIIIS akcentowana jest potrzeba rekonstruowania dziedzictwa szlacheckiego i królewskiego związanego z rodem Sobieskich i dbałość o wierne odwzorowanie miejsc i czasów Jana III Sobieskiego.

Zespół pałacowo-parkowy w Zawieprzycach w którym realizowana jest niniejsza konferencja jest doskonałym przykładem ścierania się tych dwu tendencji, co już w chwili obecnej posiada realne przełożenie na kształt i wygląd przestrzeni pałacowo-parkowej. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zespołu pałacowo-parkowego tutaj

Na podstawie wstępnej analizy dokonanej w 2010 r. przez międzynarodowy zespół  think-tank, można stwierdzić, że w podregionie 6 gmin Szlaku JIIIS  ślady lub pamiątki bytności króla i jego rodziny  zachowały się co najmniej w:

Pilaszkowicach (miejsce po pałacu zbudowanym dla królowej Marysieńki, który spłonął w czasie insurekcji kościuszkowskiej, kilkadziesiąt listów autorstwa Jana III Sobieskiego wysłanych stąd, potajemny ślub, przypałacowe piwnice – prawdopodobnie na wino),

Bazarze (miejscowość powstała poprzez zasiedlenie osadnictwem tureckim),

Częstoborowicach (obraz Matki Boskiej Zwycięskiej zabierany przez króla na wszystkie ważniejsze bitwy, w tym pod Wiedeń w 1683 roku),

Woli Sobieskiej (miejsce polowań w dobrach rodzinnych),

Piaskach (miejsce pobytu Sobieskiego w prywatnych włościach rodziny Suchodolskich),

Jadwisinie (miejsce co najmniej trzech polowań króla - według legendy na pamiątkę tych wydarzeń z 1654, 1659 i 1663 roku usypano kopiec i obsadzono go dębami, a później wyryto na nich okolicznościowe daty),

Zawieprzycach (posiadłości pobudowanej przez Atanazego Miączyńskiego wraz z lipą zasadzoną na pamiątkę przyjazdu króla do Zawieprzyc -do dziś dnia rośnie boczna odnoga tego drzewa),

Kijanach (pośrednio powstały za sprawą Jana III Sobieskiego, gdyż Atanazy Miączyński, udając się na bitwę pod Wiedniem pod dowództwem Sobieskiego uczynił votum, że o ile Bóg pozwoli mu wrócić szczęśliwie, wybuduje w Kijanach kościół murowany i słowa dotrzymał),

Turce (miejsce obozowania żołnierzy tureckich przed bitwą z wojskami Rzeczypospolitej pod wodzą Jana III Sobieskiego),

Sobianowicach Kolonii (według legendy figurę Jana Nepomucena ufundował tu Jan III Sobieski jako votum dziękczynne za wygraną bitwę z Turkami, stoczoną nad rzeką Bystrzycą),

Krzesimowie (nieistniejący już dwór będący świadkiem spotkania Sobieskiego z Teodorem Suchodolskim),

Gardzienicach (dwór pobudowany częściowo przez Stefana Snopkowskiego – szwagra Jakuba Sobieskiego, najprawdopodobniej przez Michała Balina oraz oficyna przypałacowa budowana prawdopodobnie według koncepcji Tylmana z Gameren – nadwornego architekta Jana III Sobieskiego),

Gorzkowie (który dzięki macosze Jakuba Sobieskiego trafił w 1644 do dób rodu Sobieskich i któremu król nadał w 1689 r. prawa miejskie).

Jakubowicach (pałac Sobieskich,  miejsce przebywania Jakuba Sobieskiego- syna króla)

Skrótowy opis wyników wstępnej inwentaryzacji dziedzictwa Sobieskich dla wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy obejmujące blisko 250 miejscowości w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim oraz w obwodzie chmielnickim, czerniowieckim, iwanofrankowskim, lwowskim, tarnopolskim i znajduje się w publikacji „Na szlacheckim szlaku rodu Sobieskich”.  Dalsze informacje dotyczące śladów Sobieskiego na podkarpaciu i w rejonie lwowskim oraz żółkiewskim znaleźć można pod adresem www.sobieski.lubaczow.com.pl

Wyniki inwentaryzacji związków województwa świętokrzyskiego z Sobieskim znajdują się tutaj

Jednocześnie należy podkreślić, że istnieją wiarygodne przekazy o związkach Sobieskiego z miejscami usytuowanymi na Śląsku lecz także na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech i w Austrii.

Turystyka

Dla nowej perspektywy finansowania UE nie wypracowano odrębnej polityki w dziedzinie turystyki   dlatego podmiotom, które  angażują się w rozwój turystyki potrzebne są co najmniej wskazówki ukazujące perspektywy rozwoju turystyki w okresie 2014-2020 (czytaj więcej…)

W Komunikacie Komisji Europejskiej z czerwca 2010 roku „Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie” wyczytać można, że Komisja Europejska może wnieść  swój wkład w różnicowanie oferty turystycznej wspierając przepływy w Europie poprzez waloryzowanie na skalę europejską tematycznych produktów turystycznych (tresć komunikatu tutaj),  jak np. Szlak św. Jakuba ( Santiago de Compostella) – europejski szlak kulturowy

Dyskusja n/t rodzajów  turystyki  i  odmiennych  potrzeb ich odbiorców ujęta w kanwę pytania: turystyka ekskluzywna czy turystyka masowa   zwiększa szanse na  podjęcie decyzji  co do  rodzaju/rodzajów  turystyki, które należy wspierać w najbliższych latach na Szlaku Jana III Sobieskiego.

Pomysł wpisania Szlaku JIIIS na listę europejskich szlaków  kulturowych w kategorii „Ludzie” posiada znaczne szanse powodzenia.

Według Pierro Soave z Departamentu Polityki Strukturalnej i Spójności w Parlamencie Europejskim Unia ma do dyspozycji zasoby, które można by przeznaczyć na finansowanie turystyki: EFRR na finansowanie zrównoważonego rozwoju turystyki, Interreg, Fundusz Spójności na finansowanie infrastruktury w dziedzinie środowiska i transportu, EFS na zatrudnienie w dziedzinie turystyki, Leonardo da Vinci na mobilność w tym sektorze, Europejski Fundusz Rybacki na restrukturyzację rybołówstwa poprzez ekoturystykę, program ramowy na rzecz innowacji i konkurencyjności z którego korzystać mogą MSP prowadzące działalność w branży turystycznej, 7 program ramowy w zakresie badań (więcej informacji tutaj).

Polskie podejście do problemu przedstawione zostanie w opracowywanym dokumencie Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej pt.  „Miejsce turystyki w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020”.

Rozwój szlaku Santiago de Compostella w ciągu  ostatnich 30  lat jest inspiracją dla realizacji Szlaku JIIIS.   Od czasu podjęcia  w latach osiemdziesiątych XX wieku prac nad odtworzeniem Szlaku  do dnia dzisiejszego liczba pielgrzymów odwiedzających Szlak wzrosła ze  100 mniej więcej  osób rocznie do kilku milionów. Z wypowiedzi Carmen Fureros z Europejskiego Centrum Informacji i Aktywizacji Rozwoju Galicji wynika,  że od 1982 roku do 1986 roku odbudowano  wszystkie pamiątki szlaku południowego szlaku św. Jakuba,  odnowiono  również dzieła sztuki, w tym w  100% zostały odnowione kościoły na szlaku św. Jakuba.  Odbudowano też trasy na  północy Hiszpanii - od Francji do Santiago de Compostela. Więcej informacji tutaj 9art. Carmen Fureros

 

 

Ta strona używa cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, oraz sposobu jak je usunąć zobacz Polityka cokies.