Kalendarz

sierpień 2020
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Sonda

Jakie korzyści może odnieść Twoja Gmina jako gmina partnerska Szlaku Jana III Sobieskiego (JIIIS)?
strona główna Dotacje FAQ
English (United Kingdom)Polish (Poland)

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 

1. Czy Wnioskodawcy są zobowiązani do stosowania Prawa Zamówień Publicznych?

Wnioskodawcy zobowiązani są do stosowania krajowych i wspólnotowych przepisów o zamówieniach publicznych, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych w zakresie w jakim ma ona zastosowanie do Wnioskodawcy i realizowanego Projektu. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego procedury zamówień publicznych nie mają zastosowania, Wnioskodawca zobowiązany jest udzielić zamówienia oferentowi, który przedstawi najlepszy stosunek jakości do ceny, zgodnie z zasadami celowości, oszczędności, przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców, przy jednoczesnym dbaniu o uniknięcie wszelkich konfliktów interesów. Na Wnioskodawcach, którzy na mocy art. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie są zobowiązani do jej stosowania, spoczywa ciężar udowodnienia, że zasada efektywności i konkurencyjności została zachowana.

2. Czy zakup samochodu jest kosztem kwalifikowalnym?

Kwalifikowalność zakupu samochodu podlega indywidualnej ocenie dokonywanej przez niezależnych ekspertów.

3. Co z upoważnieniem dla stowarzyszeń, kto reprezentuje?

Stowarzyszenie reprezentuje osoba/osoby zgodnie z treścią dokumentu rejestrowego stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. W innym przypadku należy dołączyć Załącznik nr 9 - Upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy.

4. Kiedy należy założyć działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą, w przypadku Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie dla nowych firm, należy założyć najwcześniej w dniu ogłoszenia naboru tj. 12 sierpnia 2013 r., natomiast najpóźniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Należy pamiętać, że Wnioskodawca, który zakwalifikuje się do dofinansowania w ramach niniejszego naboru w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu musi przedłożyć do OD dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej na terenie podregionu.

Przedsiębiorstwa ubiegające się o dofinasowanie do istniejącej już działalności gospodarczej muszą spełniać kryterium dotyczące okresu prowadzenia tej działalności, tj. co najmniej 6 miesięcy przed dniem ogłoszenia niniejszego naboru.

5. W jakiej wersji Office należy wypełniać dokumenty?

Dokumenty należy wypełniać w wersji nie powodującej zmiany formatu dokumentów aplikacyjnych.

6. Podczas sporządzania opisu konkurencji dla istniejących przedsiębiorstw jaki rynek należy wziąć pod uwagę?

W biznes planie należy podać głównych konkurentów – działających na obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa.

7. Kto potwierdza dokumenty za zgodność z oryginałem?

Dokumenty stanowiące kopie oryginałów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę reprezentującą Wnioskodawcę.

8. Kiedy należy rozpocząć realizację projektu?

Planowana data rozpoczęcia projektu musi uwzględniać fakt, że realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu podpisania umowy o dofinansowanie i nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy.

9. Czy koszty kredytu będą refundowane?

Koszty kredytu w ramach niniejszego naboru zgodnie z zapisem na str. 19-20 Wytycznych ubiegających się o dotacje, stanowią koszty niekwalifikowalne, w związku z czym nie mogą być dofinansowane w ramach projektu.

10. Jak wygląda alokacja środków w ramach pierwszego naboru wniosków?

Ogólna, orientacyjna kwota dostępna w ramach niniejszego naboru wynosi 1 321 851,00 CHF.

W przypadku, gdy przewidziana finansowa alokacja nie może być w pełni wykorzystana ze względu na niedostateczną jakość lub liczbę złożonych wniosków Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego zastrzega sobie prawo do realokacji pozostałych środków pomiędzy inne nabory.

11. Czy jest procentowy podział środków na poszczególne gminy?

Środki przeznaczone do rozdysponowania w ramach niniejszego naboru nie zostały podzielone procentowo na poszczególne gminy.

12. Czy partner musi mieć siedzibę zlokalizowaną na terenie jednej z gmin objętych Programem?

Zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotacje Partnerzy Wnioskodawców muszą spełniać te same kryteria kwalifikowalności co Wnioskodawcy. W związku z powyższym partner Wnioskodawcy musi spełnić kryterium geograficzne.

13. Jak należy złożyć wniosek aplikacyjny?

Wnioski należy wysyłać w zaklejonej kopercie listem poleconym, pocztą kurierską lub składać osobiście (doręczyciel otrzyma podpisane i opatrzone datą potwierdzenie dostarczenia) na poniższy adres:

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, pokój 315

ul. Partyzancka 2

21-007 Mełgiew

Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny niż wskazany powyżej adres zostaną odrzucone.

Koperta musi zawierać następujące oznaczenia:

DO:

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, pokój 315

ul. Partyzancka 2

21-007 Mełgiew

Numer naboru wniosków:

JIIIS/DOT/I/2013

OD:

[Wnioskodawca musi wstawić swoją pełną nazwę i adres]

14. Do jakiej wysokości można otrzymać dotację?

W przypadku prywatnych przedsiębiorstw maksymalny poziom dofinansowania stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 30 000,00zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 000,00zł

W przypadku nowych firm/podmiotów rozpoczynających własną działalność gospodarczą maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 20 000,00zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40 000,00zł.

W przypadku organizacji pozarządowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 20 000,00zł, zaś maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 000,00zł.

15. Czy w przypadku jednoosobowych działalności należy złożyć sprawozdanie finansowe?

Zasady składania sprawozdań finansowych regulują przepisy Ustawy o rachunkowości, wskazujące między innymi podmioty objęte obowiązkiem składania przedmiotowych sprawozdań.

16. Kto ocenia wnioski aplikacyjne pod względem formalnym i merytorycznym?

Wnioski aplikacyjne będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez niezależnych ekspertów zewnętrznych, członków KPD.

17. Proszę o udzielenie informacji o przebiegu wyjazdów studyjnych.

Uprzejmie informujemy, że wszelkich informacji związanych z wyjazdami studyjnymi udziela Zespół Szkoleniowo - Doradczy mieszczący się w:

URZĘDZIE GMINY WÓLKA

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin 62

Tel. 885-822-822

18. Czy koszt napisania wniosku aplikacyjnego jest kosztem kwalifikowalnym?

Zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotacje w ramach I naboru wydatki związane z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych tj. miedzy innymi wniosku aplikacyjnego stanowią koszt niekwalifikowalny.

19. Czy dobre praktyki można wdrożyć tylko z załącznika nr 3, czy można wdrożyć inną dobrą praktykę szwajcarską?

Katalog dobrych praktyk jest katalogiem pomocniczym. Możliwe jest wykazanie we Wniosku aplikacyjnym innych dobrych praktyk szwajcarskich.

20. W jaki sposób należy wprowadzić dobre praktyki jeśli w Katalogu nie ma działalności, którą prowadzę?

Katalog dobrych praktyk zawiera tylko przykładowe rodzaje działalności. Każdy Wnioskodawca musi zaadaptować dobrą praktykę szwajcarską do swojego przedsięwzięcia.

21. Jak wygląda procedura certyfikacji? Gdzie mogę uzyskać informacje na ten temat?

Zgodnie z założeniem programu pn.: „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" za opracowanie niezależnego systemu certyfikacji odpowiada Zespół Certyfikacji im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w gminie Piaski. Informacje na temat procedury certyfikacji można uzyskać w siedzibie Zespołu:

ul. Lubelska 80

21-050 Piaski

telefon: 537-497-410, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

22. Czy oferty cenowe trzeba dołączyć do wniosku?

Na etapie aplikowania Wnioskodawca nie ma obowiązku dostarczenia ofert potwierdzających oszacowane w budżecie koszty i przeprowadzenie rozeznania rynku.

23. Czy karty oceny (ocena formalna i merytoryczna) będą udostępniane Wnioskodawcom?

Zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotacje Wnioskodawcy zostaną pisemnie poinformowani o decyzji dotyczącej ich wniosku wraz z uzasadnieniem decyzji. Ponadto Karty oceny formalnej i merytorycznej będą udostępniane do wglądu w siedzibie Operatora Dotacji.

24. Czy mogę składać wniosek jako prezes organizacji Pozarządowej i drugi wniosek jako przedsiębiorca?

Zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotacje w ramach niniejszego naboru wniosków jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Jeżeli jakikolwiek Wnioskodawca złoży więcej niż jeden wniosek w ramach niniejszego naboru, wszystkie złożone wnioski danego Wnioskodawcy zostaną odrzucone. Dopuszczane jest złożenie wniosku prze dwa niezależne podmioty pomimo reprezentowania ich przez tą samą osobę zgodnie z dokumentami rejestrowymi.

25. Jak należy rozumieć pojęcie „prace budowlane"?

Prace budowlane należy rozumieć zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 3 pkt 7 jako roboty budowlane – „należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego."

26. Czy trzeba mieć konto projektowe?

Zgodnie z Umową o dofinasowanie projektu - Wnioskodawca musi prowadzić rachunek bankowy rozumiany jako: odrębny rachunek bankowy Wnioskodawcy wyłącznie do obsługi płatności projektowych na podstawie Umowy. Ponadto Wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych zgodnie z zasadami określonymi przez Operatora Dotacji i Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

27. Co oznacza że podczas oceny formalnej będzie sprawdzane czy wniosek i załączniki nie zawierają informacji umożliwiających określenie celu i zakresu rzeczowego projektu?

Zapis w Wytycznych mówiący iż „Uzupełnieniu nie będą podlegać wnioski: - (...) które nie zawierają kompletnego biznesplanu i/lub kompletnego budżetu przygotowanych na obowiązujących formularzach, oraz które nie zawierają informacji umożliwiających określenie celu i zakresu rzeczowego projektu (...)„ oznacza iż oceniający sprawdzając wniosek nie może mieć wątpliwości czego dotyczy przedmiotowy wniosek.

28. Czy koszty niekwalifikowalne będą sprawdzane? Czy trzeba będzie dostarczyć faktury, wyciągi bankowe itp.?

Koszty niekwalifikowalne wykazane we wniosku mogą podlegać kontroli i audytowi.

29. Czy będzie udzielana pomoc przy wypełnianiu biznes planu?

Zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających o dotacje wszyscy pracownicy zatrudnieni w ramach Programu udzielają konsultacji zgodnie z zajmowanym stanowiskiem. W Zespole Szkoleniowo – Doradczym funkcjonującym w gminie Wólka zatrudniony jest specjalista ds. biznes planów, który udziela konsultacji i informacji dotyczących biznes planów i planu projektu całkowicie nieodpłatnie .

30. Czy sieć podmiotów może być utworzona z nowo powstałymi przedsiębiorstwami?

Sieć podmiotów gospodarczych może być utworzona z nowo powstałymi przedsiębiorstwami.

31. Co oznacza kryterium kwalifikowalności?

Zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotacje „Istnieją trzy zestawy kryteriów kwalifikowalności, odnoszących się do:

- Wnioskodawców, którzy mogą złożyć wniosek o dotację (2.1.1) i (2.1.2 - dot. Partnerstw);

- Działań, na które można otrzymać dotację (2.1.3);

-Rodzajów kosztów, które mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dotacji (2.1.4)."

32. Dlaczego zgodnie z umową Beneficjent jest zobowiązany do informowania OD o wszystkich realizowanych przez siebie, od chwili zawarcia umowy, projektach współfinansowanych z funduszy UE itp.?

Wnioskodawca, który otrzyma dofinansowanie jest zobowiązany do informowania OD o wszystkich realizowanych przez siebie, od chwili zawarcia umowy, projektach współfinansowanych z funduszy UE itp. w celu kontroli czy nie występuje podwójne finansowanie wydatków oraz czy finansowania takiego nie zabraniają przepisy ich wydatkowania. W sytuacji wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, iż mogło dojść do podwójnego sfinansowania wydatków, podejmowane są czynności wyjaśniające w celu ustalenia, czy podwójne finansowanie miało miejsce.

33. Z jakich źródeł może pochodzić wkład własny?

Zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotacje „Różnica pomiędzy wartością projektu i wartością dotacji musi być sfinansowana z zasobów własnych Wnioskodawcy lub partnerów lub ze środków zewnętrznych, takich jak pożyczki, kredyty, itp. Zewnętrzne finansowanie może wynosić 100% wkładu własnego Wnioskodawcy. Zewnętrzne finansowanie może pochodzić z innych środków publicznych o ile przepisy wydatkowania takich środków na to pozwalają".

34. Co oznaczają „zewnętrze środki" w przypadku wkładu własnego?

Zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotacje – „środki zewnętrzne to m.in. pożyczki, kredyty, itp. Zewnętrzne finansowanie może wynosić 100% wkładu własnego Wnioskodawcy. Zewnętrzne finansowanie może pochodzić z innych środków publicznych o ile przepisy wydatkowania takich środków na to pozwalają".

35. Czy możliwe jest finansowanie wkładu własnego z innych środków publicznych?

Zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotacje – „Zewnętrzne finansowanie może pochodzić z innych środków publicznych o ile przepisy wydatkowania takich środków na to pozwalają."

36. Czy w ramach projektu „Marka lokalna[...]" przewidziano promocję Beneficjentów?

Szczegółowych informacji na temat promocji udziela Zespół Promocji im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w gminie Rybczewice:

Urząd Gminy Rybczewice

Rybczewice Drugie 119

21–065 Rybczewice

tel.(81)58 44 460, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

37. Jeśli nastąpi opóźnienie związane z faktem, iż OD nie otrzymał transzy od WWPE i nie może przelać kwoty dotacji Beneficjentowi, czy Beneficjent może wnioskować o zmianę harmonogramu?

Zgodnie z Umową o dofinasowanie § 16. Pkt 1 „Wprowadzenie zmian w Umowie oraz istotnych zmian w Projekcie, w szczególności: wydłużenie okresu realizacji, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt b, (...) wymaga akceptacji obydwu Stron Umowy w drodze aneksu do Umowy i następuje na zasadach określonych w niniejszym paragrafie." Pkt. 3 „Beneficjent zgłasza w formie pisemnej do Operatora Dotacji zmiany dotyczące realizacji Projektu (wniosek o aneks) nie później niż 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu zgodnie z § 3 ust. 1 pkt b."

38. Czy WWPE może zmienić listę wniosków, które otrzymają dotacje i listę rezerwową, ponieważ jest zapis że musi zaakceptować listy?

Zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotacje „Wnioski rekomendowane do dofinansowania zostaną przekazane w formie listy rankingowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) celem akceptacji. Ostateczną decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmują WWPE oraz Strona Szwajcarska."

39. Czy w organizacji pozarządowej, opłaty pobierane od Beneficjentów ostatecznych mogą stanowić wkład własny?

Zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotacje „Organizacja pozarządowa, która osiągnie przychód z planowanego przedsięwzięcia i jednocześnie posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako przedsiębiorca, wystąpi w niniejszym naborze jako „prywatne przedsiębiorstwo".

W przypadku, kiedy organizacja pozarządowa nie osiągnie przychodu z planowanego przedsięwzięcia i jednocześnie posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako przedsiębiorca, wystąpi w niniejszym naborze jako „organizacja pozarządowa". Przypominamy iż w przypadku przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinasowanie do istniejącej już działalności gospodarczej musi spełniać ono kryterium dotyczące okresu prowadzenia tej działalności, tj. co najmniej 6 miesięcy przed dniem ogłoszenia niniejszego naboru.

40. Co oznacza nawiązanie do życia i czasów Jana III Sobieskiego? W jaki sposób projekt ma nawiązywać do dziedzictwa Jana III Sobieskiego?

Nawiązanie do dziedzictwa Jana III Sobieskiego nie jest wymogiem obligatoryjnym, kwalifikującym projekt do dofinansowania. Jednakże Operator Dotacji przewidział możliwość uzyskania punktów strategicznych, za nawiązanie do dziedzictwa rodu Sobieskich i/lub czasów życia Jana III Sobieskiego. Dlatego też sposób w jaki Wnioskodawca nawiąże do dziedzictwa Jana III Sobieskiego jest sprawą indywidualną i ograniczona jest ona jedynie Jego inwencją. Operator Dotacji nie wskazuje kierunku, w którym powinien pójść Wnioskodawca starający się uzyskać punkty strategiczne w ramach tego zagadnienia.

Wnioskodawca który chce otrzymać punkty za spełnienie powyższego kryterium musi dokładnie opisać w jaki sposób będzie nawiązywał do czasu lub dziedzictwa rodu Sobieskich. Należy jednak pamiętać iż sama lokalizacja (na terenie podregionu) lub nazwa planowanego przedsięwzięcia np. „Hotel u Marysieńki" itp. - nie jest traktowana jako inspiracja dziedzictwem rodu Sobieskich i/lub czasami Jana III Sobieskiego. Projekt musi w sposób istotny być kojarzony z dziedzictwem rodu Sobieskich i/lub czasami życia Jana III Sobieskiego.

41. Czy w sieci podmiotów gospodarczych może być organizacja pozarządowa?

Zgodnie z Wytycznym dla ubiegających się o dotacje organizacja pozarządowa może być podmiotem gospodarczym w sieci gospodarczej jedynie w przypadku posiadania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako przedsiębiorca.

42. Jak szczegółowo należy wymieniać działania w harmonogramie i budżecie?

Działania wymienione w harmonogramie i budżecie muszą być spójne. Działania te powinny być wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić ocenę prawidłowości i terminowości realizacji projektu, jak również powinny być spójne z dokumentacją techniczną o ile stanowi ona załącznik do Wniosku.

43. Czy wnioski są sprawdzane przez pracowników OD przed ich złożeniem?

Zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotacje: „Celem zapewnienia równego traktowania wnioskodawców, OD - Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego nie może wydać uprzedniej opinii w sprawie kwalifikowalności Wnioskodawcy, partnera lub działania". Ponadto wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami powinny być dostarczone w zaklejonej kopercie. Dopiero w trakcie oceny formalnej wnioski będą weryfikowane i poddane ocenie.

44. na jakich stronach można znaleźć dokumenty strategiczne?

Dokumenty dotyczące Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" zamieszczane są na stronach internetowych gmin partnerskich oraz stronie internetowej Programu www.szlaksobieskiego.info. Dokumenty dotyczące poszczególnych gmin partnerskich, powiatów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego publikowane są na stronach odpowiednich urzędów.

45. Czy wnioskodawcami muszą być firmy/NGO z terenu województwa lubelskiego?

Zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotacje warunkiem koniecznym do ubiegania się o otrzymanie dotacji jest spełnienie kryterium geograficznego tj. „w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: główna siedziba wykonywania działalności gospodarczej musi znajdować się na terenie podregionu tj. jednej z gmin: Mełgiew, Rybczewice, Piaski, Wólka, Gorzków lub Spiczyn; - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: posiadanie głównej siedziby przedsiębiorstwa na terenie podregionu tj. jednej z gmin: Mełgiew, Rybczewice, Piaski, Wólka, Gorzków lub Spiczyn." Przy czym należy pamiętać iż „Kryterium geograficzne musi być spełnione najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie tj. spełnianie kryterium geograficznego nie jest wymagane na dzień składania wniosków o dofinansowanie. Podmiot, który otrzyma decyzję o dofinansowaniu jest zobowiązany do przedłożenia do OD dokumentów potwierdzających posiadanie siedziby na terenie podregionu najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie". Zgodnie z powyższym o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa/organizacje pozarządowe nie tylko z terenu województwa lubelskiego.

46. Czy nie otrzymanie certyfikatu będzie powodowało nierozliczenie dofinansowania?

Zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotacje Wnioskodawca jest zobligowany przystąpić do procedury certyfikacji opracowanej w ramach Programu, w terminie od dnia rozpoczęcia realizacji projektu i nie później niż do dnia złożenia końcowego wniosku o płatność. Przystąpienie do procedury certyfikacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem certyfikatu - nie otrzymanie certyfikatu nie wpływa na rozliczenie projektu.

47. Co oznacza wydatek niezbędny?

Niezbędny czyli mający bezpośredni związek z celem projektu i bez którego projekt nie może być zrealizowany.

48. Czy kody PKD z załącznika nr 4 do Instrukcji wypełniania wniosku aplikacyjnego są obligatoryjne?

Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełniania Wniosku aplikacyjnego tj. Pomocnicze zestawienie dotyczące kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) stanowi jedynie pomocnicze zestawienie dotyczące sekcji, grup i klas Polskiej Klasyfikacji Działalności, które zawiera przewidywane rodzaje produktów i usług objętych wsparciem w ramach naboru wniosków aplikacyjnych numer JIIIS/DOT/I/2013.

49. Czy można przystąpić do procesu certyfikacji pomimo negatywnej decyzji o dofinansowaniu?

Nie otrzymanie dofinansowania nie wyklucza z przystąpienia do procedury certyfikacji opracowanej w ramach Programu.

50. Co oznacza pojęcie „kosztów rozliczanych ryczałtowo"?

Rozliczanie kosztów ryczałtem jest uproszczoną metodą rozliczania kosztów wykorzystującą ustalone stawki ryczałtowe. Koszty ryczałtowe nie są ponoszone na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków np. faktur. Należy pamiętać, że koszty kwalifikowalne w ramach I naboru muszą być oparte na kosztach rzeczywistych, a nie ryczałtowych.

51. Czy sprzęt używany musi wycenić rzeczoznawca? Czy wydatek ten jest kwalifikowalny?

Zgodnie z wytycznymi sprzęt używany jest kwalifikowalny wyłącznie jeśli spełnia warunki wymienione w Wytycznych dla ubiegających się o dotacje str. 18 tj. m.in.:

„(...) 4) wycena sprzętu używanego dokonywana jest przez niezależnego rzeczoznawcę.

Koszty związane w wyceną gruntów lub nieruchomości dokonywane przez niezależnego wykwalifikowanego rzeczoznawcę ponosi Wnioskodawca."

Koszty związane z wyceną dokonywaną przez niezależnego rzeczoznawcę stanowią wydatek niekwalifikowalny.

52. Czy jeśli mam kredyt pod nieruchomość mogę w tej nieruchomości realizować projekt? I czy może stanowić ona wkład rzeczowy?

Zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotacje Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia Załącznika nr 8 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oryginał) - jeśli projekt jest trwale związany z nieruchomością, tzn. w jego zakresie rzeczowym przewidziane są roboty budowlane i/lub prace związane z trwałą instalacją środków trwałych w obiekcie. Nie ma przesłanek żeby Wnioskodawca nie mógł realizować projektu na nieruchomości obciążonej kredytem. Wkład niepieniężny może stanowić do 20% wkładu własnego jedynie dla organizacji pozarządowej tj. może stanowić 20% z 10% minimalnego wkładu własnego.

53. Co się dzieje jeśli w trakcie realizacji projektu przekroczę budżet?

Umowa o dofinansowanie projektu dokładnie określa całkowitą wartość projektu, całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych i kwotę wkładu własnego. W przypadku przekroczenia kwot zawartych w umowie - wszystkie dodatkowe wydatki będą stanowiły wydatki niekwalifikowalne, które zgodnie z umową Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych.

54. Jeśli we wniosku jest podany limit znaków dotyczy on całej tabeli czy każdego wiersza?

Podane limity znaków we Wniosku aplikacyjnym odnoszą się do całej tabeli.

55. Co oznacza stwierdzenie iż katalog dobrych praktyk jest otwarty?

Katalog dobrych praktyk jest katalogiem pomocniczym. Możliwe jest wykazanie we Wniosku aplikacyjnym innych dobrych praktyk szwajcarskich.

56. Czy dwaj Wnioskodawcy mogą realizować inne projekty na jednej działce? Czy muszą dzielić działkę?

W przypadku posiadania aktu własności jednej działki przez dwóch Wnioskodawców możliwa jest realizacja obu projektów o ile nie dotyczą one tego samego przedmiotowego projektu i są one niezależne od siebie. Ponadto gdy planowana do realizacji operacja jest trwale związana z nieruchomością (tj. dotyczy budowy, remontu połączonego z modernizacją, infrastruktury, zagospodarowania terenu, zakupu maszyn i urządzeń wymagających posadowienia) konieczne jest wydzielenie działki na realizację danego projektu.

57. Czy Wnioskodawca który nie prowadzi ksiąg rachunkowych i nie sporządza sprawozdań musi wypełnić bilans i rachunek zysków i strat w biznesplanie?

Bez względu na formę opodatkowania przedsiębiorstwa, Wnioskodawców typów „funkcjonujące przedsiębiorstwa" oraz „nowe firmy/podmioty rozpoczynające własną działalność gospodarczą" obowiązuje Część finansowa Biznes planu, która zawiera Bilans oraz Rachunek zysków i strat. W przypadku Wnioskodawców sporządzających Sprawozdania finansowe - Bilans i Rachunek zysków i strat będzie odzwierciedlał wartości finansowe wskazane w Sprawozdaniu. W przypadku Wnioskodawców stosujących uproszczoną formę opodatkowania wartości finansowe należy wyliczyć na podstawie dostępnych dokumentów księgowych i wpisać w odpowiednie rubryki.

58. W przypadku organizacji pozarządowej posiadającej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako przedsiębiorca czy w ramach niniejszego naboru występuję jako organizacja pozarządowa czy funkcjonujące przedsiębiorstwo?

Zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotacje: „organizacja pozarządowa, która osiągnie przychód z planowanego przedsięwzięcia i jednocześnie posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako przedsiębiorca, wystąpi w niniejszym naborze jako „prywatne przedsiębiorstwo". W przypadku, kiedy organizacja pozarządowa nie osiągnie przychodu z planowanego przedsięwzięcia i jednocześnie posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako przedsiębiorca, wystąpi w niniejszym naborze jako „organizacja pozarządowa".

59. Co oznacza pojęcie partner wspierający?

Partnerzy wspierający to inne organizacje, które mogą być zaangażowane w realizację projektu. Partnerzy wspierający mogą odgrywać rzeczywistą rolę w realizacji projektu, ale nie mogą otrzymać finansowania z dotacji. Partnerzy wspierający nie muszą spełniać kryteriów kwalifikowalności, natomiast muszą być wymienieni we wniosku.

60. Czy partnerzy mogą być z terenów innych województw?

Partnerzy nie mogą być z terenów innych województw. Partnerzy Wnioskodawców muszą spełniać te same kryteria kwalifikowalności, jak pokazano w punkcie 2.1.1 Wytycznych dla ubiegających się o dotacje. OD podkreśla, iż pojęcia: partner i partner wspierający nie są pojęciami równoznacznymi.

61. Czy projekt realizowany w partnerstwie podnosi poziom dofinansowania?

Realizacja projektów w partnerstwie nie podnosi kwoty ani poziomu dofinansowania.

62. Czy można stworzyć sieć podmiotów gospodarczych z partnerem projektu?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku aplikacyjnego: „sieć podmiotów gospodarczych określamy jako grupę podmiotów gospodarczych, skoncentrowanych na określonym obszarze, konkurujących ze sobą, ale zarazem tworzących siec powiązań umożliwiających podjęcie współpracy na wielu płaszczyznach". Sieć podmiotów gospodarczych można utworzyć z partnerem projektu jeśli spełnia powyższe kryteria.

63. Czy proces certyfikacji może dotyczyć oferowanych przez Wnioskodawcę usług?

Proces certyfikacji może dotyczyć także certyfikacji oferowanych przez Wnioskodawcę usług.

64. Czy organizacja pozarządowa musi dysponować 6-cio miesięcznym doświadczeniem przed dniem ogłoszenia naboru, tak jak w przypadku funkcjonujących przedsiębiorstw?

W przypadku organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinansowanie nie jest wymagane posiadanie doświadczenia tzn. funkcjonowanie organizacji na co najmniej 6 miesięcy przed dniem ogłoszenia niniejszego naboru.

65. Co w sytuacji, gdy wnioski 2 przedsiębiorców uzyskały tożsamą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej?

W przypadku przyznania wnioskom jednakowej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba przyznanych punktów w sekcji adekwatność, a w dalszej kolejności w sekcji metodologia, trwałość, budżet i efektywność kosztowa.

66. Co oznacza i kiedy musi zostać spełnione kryterium geograficzne dla Wnioskodawców?

Kryterium geograficzne oznacza:

- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

główna siedziba wykonywania działalności gospodarczej musi znajdować się na terenie podregionu tj. jednej z gmin: Mełgiew, Rybczewice, Piaski, Wólka, Gorzków lub Spiczyn.

- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej:

posiadanie głównej siedziby przedsiębiorstwa na terenie podregionu tj. jednej z gmin: Mełgiew, Rybczewice, Piaski, Wólka, Gorzków lub Spiczyn.

Kryterium geograficzne musi być spełnione najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowania tj. spełnianie kryterium geograficznego nie jest wymagane na dzień składania wniosków o dofinansowanie. Podmiot, który otrzyma decyzję o dofinansowania jest zobowiązany do przedłożenia do OD dokumentów potwierdzających posiadanie siedziby na terenie podregionu najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

67. Co oznacza przystąpienie Wnioskodawcy do procesu certyfikacji?

Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach pierwszego naboru wniosków aplikacyjnych, zobowiązani są przystąpić do procedury certyfikacji opracowanej w ramach Programu, w terminie od dnia rozpoczęcia realizacji projektu i nie później niż do dnia złożenia końcowego wniosku o płatność.

Zgodnie z założeniem programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" za opracowanie niezależnego systemu certyfikacji odpowiada Zespół Certyfikacji im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w gminie Piaski. Wszystkie dodatkowe informacje na temat certyfikacji mogą uzyskać Państwo
w siedzibie Zespołu - ul. Lubelska 80, 21-050 Piaski, telefon: 81/537-497-410, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

68. Co to jest „katalog dobrych praktyk", jak należy z niego korzystać?

„Katalog dobrych praktyk, który stanowi załącznik numer 3 do Instrukcji wypełniania wniosku aplikacyjnego to dokument, w którym przedstawiono rozwiązania i przykłady związane z tworzeniem i promocją produktów/marki na podstawie działalności szwajcarskich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz ich współpracy z organami administracji państwowej." Katalog dobrych praktyk nie jest katalogiem zamkniętym.

69. Czy będzie można zmienić harmonogram realizacji projektu w trakcie jego realizacji (np. w przypadku, gdy pojawią się przesunięcia w czasie dotyczące zaplanowanych działań)?

Zgodnie z Umową o dofinasowanie § 16. Pkt 1 „Wprowadzenie zmian w Umowie oraz istotnych zmian w Projekcie, w szczególności: wydłużenie okresu realizacji, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt b, (...) wymaga akceptacji obydwu Stron Umowy w drodze aneksu do Umowy i następuje na zasadach określonych w niniejszym paragrafie." Pkt. 3 „Beneficjent zgłasza w formie pisemnej do Operatora Dotacji zmiany dotyczące realizacji Projektu (wniosek o aneks) nie później niż 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu zgodnie z § 3 ust. 1 pkt b."

70. Czy można wejść w partnerstwo z gminą?

W ramach niniejszego naboru nie ma możliwości wejścia w partnerstwo z gminą.

71. Czy osoba fizyczna planująca założyć własną działalność gospodarczą musi zamieszkiwać teren podregionu?

Osoba fizyczna planująca założyć własną działalność gospodarczą nie musi zamieszkiwać terenu podregionu tj. na terenie jednej z gmin: Mełgiew, Rybczewice, Piaski, Wólka, Gorzków lub Spiczyn.

72. Jaka jest alokacja w ramach niniejszego naboru, jak podzielone są środki pomiędzy poszczególnych Wnioskodawców?

Zgodnie z informacjami zawartymi w Wytycznych dla ubiegających się o dotacje: „ogólna orientacyjna kwota dostępna w ramach niniejszego naboru wynosi 1 321 851,00 CHF. (...) W ramach niniejszego naboru wyodrębniona została alokacja dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz alokacja traktowana łącznie dla istniejących przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Zaplanowano udzielenie wsparcia dla 20 nowych firm/podmiotów rozpoczynających własną działalność. Pozostała kwota alokacji podzielona będzie proporcjonalnie do liczby zakwalifikowanych wniosków aplikacyjnych pomiędzy organizacje pozarządowe i istniejące przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy przewidziana finansowa alokacja nie może być w pełni wykorzystania ze względu na niedostateczną jakość lub liczbę złożonych wniosków przez osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego zastrzega sobie prawo do realokacji pozostałych środków pomiędzy pozostałe grupy Wnioskodawców".

73. Jaki jest okres realizacji projektów?

Czas trwania projektu (tj. rzeczowej realizacji projektu) nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 15 miesięcy. Zakończenie rzeczowej realizacji projektu nie może nastąpić później niż 30 marca 2015 roku, natomiast zakończenie finansowej realizacji projektu nie może nastąpić później niż 30 kwietnia 2015 roku (ostateczna data złożenia końcowego wniosku o płatność przez Wnioskodawcę).

74. czy należy wykazać dysponowanie doświadczeniem w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych?

Wnioskodawca, który dysponuje doświadczeniem w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych powinien opisać posiadane doświadczenie między innymi w punktach:

- wniosku aplikacyjnego numer 3 „Trwałość",

- biznesplanu w części numer II „Zasoby Wnioskodawcy".

75. Czy premiowane będą podmioty, których siedziba obecnie znajduje się na terenie podregionu?

Projekty, których siedziba obecnie jest na terenie podregionu nie są w niniejszym naborze dodatkowo premiowane. Zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotacje: „Kryteria przyznania dotacji są podzielone na cztery sekcje, którym odpowiada następująca maksymalna liczba punktów: 1. Adekwatność - 40 punktów, 2. Metodologia - 10 punktów, 3. Trwałość - 30 punktów, 4. Budżet i efektywność kosztowa - 20 punktów. Karta oceny merytorycznej zawiera ponadto tzw. punkty strategiczne, które można otrzymać w ramach trzech sekcji z następującą maksymalną liczbą punktów: 1. Dziedzictwo Jana III Sobieskiego - 10 punktów, 2. Sieci podmiotów gospodarczych - 20 punktów, 3. Partnerstwo zorientowane na szlak, w którym partycypuje organizacja pozarządowa - 10 punktów . Dodatkowe punkty można jedynie uzyskać za spełnianie w/w trzech premiowanych założeń.

Karta oceny merytorycznej dostępna jest na następujących stronach internetowych: www.melgiew.pl, www.szlaksobieskiego.info, www.spiczyn.pl, www.rybczewice.pl, www.piaski.pl, www.wolka.pl, www.gorzkow.eu.

76. Czy okres realizacji projektu np. 15 m-c liczy się do wymaganej trwałości projektu?

Okres trwałości projektu liczony jest od zakończenia projektu. Okres realizacji projektu nie jest liczony do okresu trwałości.

77. Czy organizacja pozarządowa składająca wniosek musi posiadać wpis do KRS?

Organizacja pozarządowa składając wniosek aplikacyjny musi posiadać wpis do KRS.

78. Czy należy udokumentować wkład własny w momencie składania wniosku aplikacyjnego?

Wnioskodawca składając Wniosek aplikacyjny musi złożyć oświadczenie - Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu niezbędnych środków finansowych, w którym oświadcza, że dysponuję niezbędnymi środkami do zabezpieczenia wkładu własnego określonego we Wniosku aplikacyjnym.

79. Czy jeżeli mogę odzyskać VAT ale zadeklaruje iż nie będę tego robił, czy w takim przypadku VAT będzie wydatkiem kwalifikowalnym?

Podatek VAT, który można odzyskać, nie może być uznany za kwalifikowalny nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany przez Beneficjenta/partnera. Oznacza to, że w przypadkach gdy Beneficjent/partner może odzyskać podatek VAT ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT jest niekwalifikowalny.

80. Czy pozwolenie na budowę dostarczone do dnia podpisania umowy o dofinansowanie musi być prawomocne?

Pozwolenie na budowę dostarczone do dnia podpisania umowy o dofinasowanie musi być pozwoleniem prawomocnym.

81. Czy dwa podmioty gospodarcze stanowią sieć?

Sieć podmiotów gospodarczych stanowią minimum dwa podmioty gospodarcze które na postawie Umowy współpracy/ porozumienia itp. ustanowią sieć podmiotów gospodarczych.

82. W jaki sposób należy udokumentować wkład własny?

Udokumentowanie poniesionego wkładu własnego obowiązującego zgodnie z umową o dofinansowanie będzie polegało na weryfikacji faktycznego poniesienia tego wkładu (wydatek można uznać za poniesiony jeśli doszło do niego w znaczeniu kasowym, tzn. nastąpił rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego Beneficjenta) przez OD w obowiązującej dla danego Beneficjenta proporcji tj. 40%, 30% lub 10% w zależności od typu wnioskodawcy (patrz str. 6 Wytycznych dla ubiegających się o dotację) na podstawie dowodów potwierdzających powyższy rozchód, tj.:

a) kopii faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta (dokumenty księgowe powinny zawierać: nazwę Projektu, datę zawarcia i numer Umowy, opis związku wydatku z Umową, informacje o procencie i kwocie współfinansowania przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, dekretację, numer księgowy, informację o poprawności formalnej i merytorycznej oraz adnotację o dacie i sposobie zapłaty. Wyżej wymienione informacje powinny być umieszczane na drugiej stronie dokumentu księgowego);

b) kopii wyciągów bankowych potwierdzających dokonanie przez Beneficjenta wszystkich płatności związanych z realizacją Projektu (w przypadku braku wyciągów inne dokumenty potwierdzające dokonanie płatności), potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta;

c) kopii dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac (m.in. prac budowlanych), potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta;

d) kopii innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta;

e) dokumentów przetargowych, jeśli Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ma zastosowanie do Beneficjenta lub Projektu, lub dokumentacji zgodnej z zasadą konkurencyjności, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta;

f) oświadczenia zbywcy środka trwałego o tym, iż używany środek trwały nie został w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu przez Beneficjenta zakupiony przy wykorzystaniu krajowych lub wspólnotowych środków publicznych – w przypadku zakupu dla potrzeb realizacji Projektu używanego środka trwałego;

g) zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt, że Beneficjent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i wybrał zwolnienie podmiotowe lub nie jest podatnikiem VAT, lub oświadczenia Beneficjenta dotyczącego wykorzystywania towarów i usług zakupionych w celu realizacji Projektu do wykonywania czynności nie opodatkowanych podatkiem VAT (zwolnienie przedmiotowe) – w przypadku gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym;

h) przedstawienie wykazu środków trwałych zużytych w trakcie realizacji Projektu;

i) w przypadku udostępnienia gruntów nieruchomości lub sprzętu - wartość wkładu własnego jest poświadczona przez niezależnego wykwalifikowanego rzeczoznawcę ds. wyceny lub urzędowy organ posiadający stosowne upoważnienie;

j) w celu udokumentowania pracy wolontariuszy należy dołączyć kopię umowy/porozumienia zawartego pomiędzy Wnioskodawcą lub partnerem projektu (w przypadku partnerstw) a wolontariuszem (zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), karty czasu pracy wypełnianie przez wolontariusza wraz ze szczegółowym opisem wykonywanych zadań (zgodnie z wzorem karty czasu pracy dołączonym do Wytycznych), opis sposobu kalkulacji wkładu wolontariusza wraz z poświadczeniem odbioru wykonywanych przez niego zadań.

83. Czy na terenie gmin objętych programem „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" znajdują się miejsca przeznaczone na utworzenie siedziby firmy?

W ramach programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" nie przewidziano zapewnienia lokalów, z których mogliby skorzystać przedsiębiorcy w celu zapewnienia siedziby firm. Powyższe pytanie należy kierować do Urzędów gmin Partnerskich dysponujących informacjami na temat terenów inwestycyjnych.

84. Czy dla zarządu stowarzyszenia musi być upoważnienie?

Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS lub innych właściwych dla jednostki dokumentach potwierdzających sposób reprezentacji Wnioskodawcy.

W przypadku podpisania Wniosku aplikacyjnego w inny sposób niż jest to określone w KRS lub dokumentach określających sposób reprezentacji organizacji, czyli na postawie upoważnienia, do Wniosku należy dołączyć stosowne upoważnienie podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji Wnioskodawcy. Brak takiego upoważnienia (nawet jeżeli osoba/osoby podpisujące Wniosek formalnie są umocowane do reprezentowania Wnioskodawcy) spowoduje odrzucenie Wniosku z przyczyn formalnych.

85. Jak będzie wyglądała forma płatności dofinansowania?

Zgodnie ze wzorem umowy o dofinasowanie forma płatności dofinasowania zależy od typu Wnioskodawcy – „§ 5 pkt 1. Operator Dotacji udzieli Beneficjentowi dofinansowania w formie zaliczki lub zaliczki i refundacji w formie płatności końcowej poniesionych wydatków kwalifikowalnych, w zależności od typu Beneficjenta objętego wsparciem tj.:

A. funkcjonujące przedsiębiorstwo:

zaliczka wypłacana będzie w kwocie nie większej niż 30% wartości przyznanego dofinansowania. W wyjątkowych sytuacjach, na pisemny wniosek Beneficjenta, zaliczka może ulec zwiększeniu do wysokości nie większej niż 40% wartości przyznanego dofinansowania. Pozostała kwota dofinansowania będzie przekazana Beneficjentowi w trybie refundacji na rachunek bankowy Beneficjenta o nr.............................. w Banku ...................... po akceptacji przez Operatora Dotacji wniosku o płatność końcową przedłożonego przez Beneficjenta.

B. nowa firma/podmiot rozpoczynający własną działalność gospodarczą:

zaliczka wypłacana będzie w kwocie 100% wartości przyznanego dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta o nr.............................. w Banku ................................................

C. organizacja pozarządowa:

zaliczka wypłacana będzie w kwocie .......................% wartości przyznanego dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta o nr...................... w Banku.................. – wysokość zaliczki będzie określana indywidualnie na podstawie rozwiązań przedstawionych przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym i załącznikach oraz na podstawie rekomendacji Członków Komisji Przyznającej Dotacje (KPD)."

86. Czy jeśli w okresie trwałości zatrudnionemu personelowi zmienię wysokość wynagrodzenia będzie zachowana trwałość? Czy wysokość wynagrodzenia musi być stała?

Trwałość stworzonego miejsca pracy należy rozumieć jako etat. W przypadku, gdy Beneficjent założył, że zatrudni 3 osoby na umowę o pracę na stanowisku X, to zatrudnienie takie (umowa o pracę) oraz konkretne stanowisko winno być utrzymane przez cały okres trwałości projektu. Regulowanie wynagrodzeń zależy wyłącznie od beneficjenta który powinien w tym zakresie stosować obowiązujące przepisy prawa.

87. Jaka jest wielkość udzielone pomocy de minimis? Czy pomoc de minimis stanowi jedynie dotacja czy szkolenia itp.? Kiedy otrzymam zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy?

Wielkość otrzymanej pomocy de minimis jest sprawą indywidualną dla danego Beneficjenta. Wszyscy Beneficjenci po otrzymaniu wsparcia w ramach realizowanego projektu dostaną zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.

88. Z jakiego zakresu będą obligatoryjne szkolenia dla wnioskodawców, którzy otrzymają dotacje?

Szkolenia skierowane dla Beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie będą dotyczyły zasad realizacji projektów od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie. Zakres szkoleń dotyczyć będzie m. in.: zasad realizacji subprojektów, zasad finansowania i rozliczania subprojektów, sprawozdawczości i zachowania trwałości subprojektów, zasad raportowania o nieprawidłowościach i kontroli subprojektów.

89. Jak będzie wyglądała kontrola projektu? Kto ją będzie przeprowadzał? Czy Beneficjent będzie informowany o kontroli? Czy kontrola będzie w siedzibie Wnioskodawcy czy miejscu realizacji projektu?

Zapisy dotyczące kontroli reguluje Umowa o dofinansowanie § 11. Kontrola i audyt:

„1. Operator Dotacji oraz inny podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli przeprowadzi kontrolę na miejscu realizacji Projektu w każdym momencie w trakcie realizacji Projektu przed przekazaniem płatności końcowej oraz w okresie trwałości Projektu, o którym mowa w § 17, w celu stwierdzenia, czy Projekt jest lub został zrealizowany zgodnie z niniejszą Umową, w szczególności stwierdzenia czy zakładane produkty i rezultaty realizacji Projektu zostały osiągnięte, a wydatki zostały faktycznie poniesione.

2. Procedura kontroli na miejscu realizacji Projektu wstrzymuje przekazanie środków dofinansowania do czasu potwierdzenia przez Operatora Dotacji prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości. O terminie kontroli na miejscu i zakończeniu czynności kontrolnych Beneficjent jest informowany pisemnie.

3. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanej przez Operatora Dotacji oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia.

4. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 3, prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w §13, a także udostępnić do oględzin miejsce realizacji Projektu w trakcie jego realizacji i w okresie o którym mowa w § 17.

5. Beneficjent jest zobowiązany przekazywać do Operatora Dotacji, w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania, kopie informacji pokontrolnych lub innych dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne niż Operator Dotacji, jeżeli kontrole te dotyczyły Projektu."

90. Czy dotacja będzie pomniejszona o odsetki narosłe jedynie od kwoty dotacji czy również wkładu własnego, jak kwota wkładu własnego będzie przelana na subkonto projektowe?

Zgodnie ze wzorem Umowy o dofinansowanie § 5. pkt 3. „Odsetki bankowe od przekazanej Beneficjentowi zaliczki są wykazywane we wniosku o płatność końcową i pomniejszają kwotę płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. Beneficjent składając wniosek rozliczający płatność zobowiązany jest do przedkładania wyciągów z wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi płatności projektowych."

91. Czy projekt można rozliczać etapami w przypadku istniejących przedsiębiorstw? Czy etapy należy pokazać już we wniosku aplikacyjnym?

Wnioskodawca może założyć rozliczenie projektu etapami, które przedstawi we Wniosku aplikacyjnym.

Etapowanie projektu pozwoli na bieżącą weryfikacje przez Beneficjenta czy ponoszone koszty są wydatkowane zgodnie z umową i są kwalifikowalne.

Jednakże wypłata otrzymanego dofinansowania będzie wyglądała następująco w przypadku istniejącego przedsiębiorstwa: zaliczka wypłacana będzie w kwocie nie większej niż 30% wartości przyznanego dofinansowania (...). Pozostała kwota dofinansowania będzie przekazana Beneficjentowi w trybie refundacji (...) po akceptacji przez Operatora Dotacji wniosku o płatność końcową przedłożonego przez Beneficjenta.

W przypadku istniejących przedsiębiorstw rozliczanie etapami nie wiąże się ze zmianą formy wypłaty zaliczki i refundacji która będzie dokonywana zgodnie z umową o dofinansowanie.

92. Czy sieć podmiotów muszą tworzyć przedsiębiorstwa z terenu Szlaku?

Sieć podmiotów gospodarczych muszą tworzyć podmioty gospodarcze posiadające główną siedzibę na terenie jednej z gmin: Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn i Wólka.

93. Kto podpisuje oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązań wynikających z możliwości otrzymania wsparcia finansowego?

Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązań wynikających z możliwości otrzymania wsparcia finansowego stanowi załącznik nr 6 do wniosku aplikacyjnego i należy je złożyć w oryginale. Oświadczenie dotyczy małżonków osób fizycznych ubiegających się o dofinasowanie projektu, w przypadku pozostawania w ustroju małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

94. Czy członkowie Komisji Przyznającej Dotacje będą obniżali kwoty dofinansowania?

Członkowie KPD nie mogą obniżyć poziomu dofinansowania. Jednakże każdorazowo weryfikują kwalifikowalność wydatków przedstawionych we wniosku o dofinansowanie.

Ta strona używa cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, oraz sposobu jak je usunąć zobacz Polityka cokies.