Kalendarz

sierpień 2020
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Sonda

Jakie korzyści może odnieść Twoja Gmina jako gmina partnerska Szlaku Jana III Sobieskiego (JIIIS)?
strona główna O programie
English (United Kingdom)Polish (Poland)

Program „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim” został opracowany na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w podregionie Szlaku Jana III Sobieskiego, czyli w 6 gminach partnerskich: Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Wólka.

Program inicjuje długotrwały proces budowania marki terytorialnej, której wizytówką ma stać się jakość produktów i usług dostarczanych w podregionie, które nawiązywać będą do dziedzictwa Króla Jana III Sobieskiego oraz jego rodu, a tym samym do dziedzictwa Rzeczypospolitej Szlacheckiej.

Więcej…

Cel ogólny programu:

Stymulowanie rozwoju regionalnego poprzez wspieranie w podregionie mechanizmów rozwoju przedsiębiorczości opartej o lokalne potencjały i zasoby.

Cele szczegółowe programu:


1. Rozwijanie zasobów ludzkich podregionu ukierunkowane na dywersyfikację struktury zatrudnienia w podregionie pod parasolem marki Szlaku JIIIS.

2. Dokapitalizowanie podregionu w dziedzinach kluczowych dla budowy produktu turystycznego Szlak JIIIS.

3. Utrzymywanie standardów jakości produktów turystycznych i okołoturystycznych stanowiących składową produktu turystycznego Szlak JIIIS w podregionie.

4. Promowanie marki  Szlaku  JIIIS.

5. Projektowanie strategiczne rozwoju podregionu w oparciu o produkt turystyczny Szlak JIIIS.

W ramach I naboru wniosków Wnioskodawcy muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1. Kryterium geograficzne/miejsce prowadzenia działalności
Warunkiem koniecznym do ubiegania się o otrzymanie dotacji jest:
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: główna siedziba wykonywania działalności gospodarczej musi znajdować się na terenie podregionu tj. jednej z gmin: Mełgiew, Rybczewice, Piaski, Wólka,
Gorzków lub Spiczyn.
- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: posiadanie głównej siedziby przedsiębiorstwa na terenie
podregionu tj. jednej z gmin: Mełgiew, Rybczewice, Piaski, Wólka, Gorzków lub Spiczyn.

WAŻNE!
Kryterium geograficzne musi być spełnione najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie tj. spełnianie kryterium geograficznego nie jest wymagane
na dzień składania wniosków o dofinansowanie. Podmiot, który otrzyma decyzję o dofinansowaniu jest zobowiązany do przedłożenia do OD dokumentów
potwierdzających posiadanie siedziby na terenie podregionu najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

2. Kryterium reprezentatywności: Wnioskodawca musi reprezentować jedną z poniżej wymienionych grup tj:
- Prywatne przedsiębiorstwa
- Nowe firmy /podmioty rozpoczynające własną działalność gospodarczą
- NGO w tym związki wyznaniowe

W ramach programu współpracuje ze sobą 5 zespołów funkcyjnych. Wszystkie dostarczają beneficjentom programu określone wsparcie, ważne z punktu widzenia sukcesu w aplikowaniu o dotację:

1)  Zespół Promocji im. Jana III Sobieskiego

2)  Zespół Szkoleniowo- doradczy im. Jana III Sobieskiego

3)   Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego

4)   Zespół Certyfikacji im. Jana III Sobieskiego

5)   Zespół Think-Tank im. Jana III Sobieskiego

Konsultanci

W każdej z Gmin partnerskich programu (Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Wólka) pracuje konsultant, który jest osobą pierwszego kontaktu dla beneficjentów z danej gminy. Gorąco zachęcamy Państwa do kontaktu bezpośrednio z konsultantem w Państwa gminie, który posiada wiedzę niezbędną do wsparcia Państwa, szczególnie w początkowej fazie opracowywania projektu. Zadaniem konsultanta jest dostarczenie Państwu wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia prac nad autorskim projektem oraz skierowanie Państwa do dalszego wsparcia zapewnionego przez konkretne zespoły zadaniowe. Dane kontaktowe do konsultantów są dostępne w zakładce Kontakt.

Ad. 1 Zespół Promocji im. Jana III Sobieskiego


Z tym zespołem będziecie Państwo mieć do czynienia jako jednym z pierwszych. Zespół jest bowiem odpowiedzialny za promocję oferty programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”:

- Wewnętrzną- pośród mieszkańców podregionu: zespół przeprowadzi cykl spotkań informacyjnych na temat oferty programu skierowanej do nowych firmy /podmiotów rozpoczynających własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych z terenu 6 gmin partnerskich

- Zewnętrzną- pośród mieszkańców województwa lubelskiego i województw sąsiednich: zespół przeprowadzi w ramach programu 5 kampanii promocyjnych

Ad. 2 Zespół Szkoleniowo- Doradczy im. Jana III Sobieskiego

Państwa kontakt z zespołem Szkoleniowo- doradczym jest konieczny o ile planujecie Państwo aplikowanie o środki w ramach programu. Zespół odpowiedzialny jest bowiem za zapewnienie szkoleń dostarczających wiedzę na temat:

- Koncepcji Szlaku Jana III Sobieskiego i warunkach pozyskania dotacji w ramach programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” - szkolenie obowiązkowe dla wszystkich typów beneficjentów

- Prowadzenia działalności gospodarczej- szkolenie obowiązkowe dla nowych firm /podmiotów rozpoczynających własną działalność gospodarczą

- Tematów specjalistycznych związanych ściśle z tematyką opracowywanych przez Państwa projektów- prosimy zgłaszać potrzebę organizacji szkoleń profilowanych w trakcie konsultacji

Zespół jest odpowiedzialny za organizację 12 wizyt studyjnych do Szwajcarii oraz krajów Unii Europejskiej, których celem jest przybliżenie mieszkańcom podregionu, planującym pozyskanie dofinansowania w ramach programu możliwości rozwojowych firm i organizacji pozarządowych funkcjonujących na szlakach dziedzictwa kulturowego.

W zespole możecie Państwo również skorzystać ze wsparcia specjalisty ds. opracowywania biznesplanów, którego wiedza i doświadczenie będą pomocne przy opracowaniu dokumentacji potwierdzającej uzasadnienie biznesowe dla Państwa przedsięwzięć . Praca ze specjalistą ma charakter konsultacji indywidualnych.

Ad. 3 Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego

Pracownicy Fundacji są w programie odpowiedzialni za szczegółowe opracowanie dokumentacji konkursowej dla 3 planowanych w programie naborów wniosków, zgodnie z wytycznymi Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Ocena wniosków składać się będzie z oceny formalnej (z możliwością złożenia odwołania przez beneficjenta) i merytorycznej (bez możliwości złożenia odwołania).

Dla każdego kolejnego naboru wniosków zespół wyłoni ekspertów zewnętrznych do oceny merytorycznej m. in. z zakresu turystyki, marketingu terytorialnego, produktu regionalnego, których zadaniem będzie dokonanie oceny merytorycznej wniosków. Każdy wniosek oceniany będzie przez 2 oceniających i na podstawie przyznanych przez nich ocen punktowych zostanie obliczona średnia arytmetyczna. Obliczona w ten sposób ilość punktów w ocenie zostanie umieszczona na liście rankingowej utworzonej w wyniku oceny dokonanej dla każdego naboru.

Po wyłonieniu projektów skierowanych do dofinansowania Fundacja podpisuje wnioski o dofinansowanie z beneficjentami oraz przydziela każdemu z projektów opiekuna projektu, który w trakcie realizacji przedsięwzięcia wspierać go będzie od strony formalno-proceduralnej (sprawozdawczość).

Ad. 4 Zespół Certyfikacji im. Jana III Sobieskiego


Zespół Certyfikacji został w programie powołany, by dbać o jakość produktów i usług oferowanych pod egidą Szlaku JIIIS. Do tego zespołu mogą zgłosić się ci beneficjenci programu, którzy już oferują produkty lub usługi (niezależnie od tego, czy uzyskali dotację w ramach niniejszego programu) i planują rozwój w oparciu o markę Szlaku JIIIS. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie podregionu Szlaku JIIIS w województwie lubelskim do zgłaszania akcesu do systemu certyfikacji Szlaku Jana III Sobieskiego.

Certyfikat Szlaku JIIIS daje rozpoznawalność Państwa produktom i usługom, które zyskując prawo do posługiwania się logo Szlaku JIIIS, zyskują w ramach programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku” bezpłatną promocję w ramach 5 szeroko zakrojonych kampanii promocyjnych.

Ad. 5 Zespół Think-Tank im. Jana III Sobieskiego

Zespół Think-Tank dostarcza Państwu dokumenty strategiczne, badania i analizy, na które możecie Państwo powoływać się w swoich projektach. Dokumenty dostarczane przez zespół stanowią źródło szczegółowych danych o Szlaku JIIIS . Dokumenty zamieszczane są sukcesywnie w zakładce Publikacje.

Zespół dostarcza w ramach programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku” nowe koncepcje rozwojowe dla Szlaku JIIIS, które przy wsparciu środków zewnętrznych, o które aplikujemy, stanowić będą o dalszym rozwoju jakościowym i ilościowym (m.in. rozszerzenie terytorialne) Szlaku JIIIS.

 

Rodzaje działań podlegające finansowaniu.

 1. Tworzenie na terenie podregionu oferty noclegowej Szlaku Jana III Sobieskiego (obiekty noclegowe, turystyczne, pensjonaty, zajazdy etc.).
 2. Adaptowanie oferty noclegowej podregionu (obiekty noclegowe, turystyczne,pensjonaty, zajazdy etc.) do potrzeb rozwoju Szlaku Jana III Sobieskiego
 3. Tworzenie i adaptowanie na terenie podregionu obiektów gastronomicznych (restauracje, kawiarnie, pijalnie etc.) i oferty gastronomicznej (potrawy, wypieki, napitki, lody, ciastka, wody mineralne etc.).
 4. Tworzenie w podregionie oferty usług turystycznych Szlaku Jana III Sobieskiego, (wypożyczalnie sprzętu turystycznego, wypożyczalnie rowerów, spływy kajakowe, przejażdżki konne, przejażdżki bryczką, organizowanie wycieczek w podregionie etc.).
 5. Tworzenie w podregionie oferty usług okołoturystycznych Szlaku Jana III Sobieskiego (wioski tematyczne, lokalne muzea, centra zabaw dla dzieci, parki rozrywki, mini centra konferencyjne, sklepy z pamiątkami etc.).
 6. Tworzenie w podregionie oferty usług w zakresie umiejętności tradycyjnych Szlaku Jana III Sobieskiego (warsztaty, szkolenia, kursy dawnych rzemiosł, centra szkoleniowe etc.).
 7. Tworzenie w podregionie oferty wydarzeń turystyczno-kulturalnych Szlaku Jana III Sobieskiego (wystawy, pokazy dawnych rzemiosł, rekonstrukcje historyczne, plenery malarskie etc.).
 8. Wsparcie w podregionie wytwórstwa i przetwórstwa, w tym wsparcie:
  - przetwarzania i konserwowania mięs, owoców i warzyw, przetworów mlecznych, mącznych np. produkcja pieczywa, wyrobów ciastkarskich oraz pierwotnych produktów rolnych;
  - produkcji wyrobów ze szkła, drewna, korka, materiałów używanych do wyplatania, słomy, gliny, kamienia, porcelany, ceramiki, biżuterii i podobnych wyrobów, metalu;
  - produkcji gier i zabawek, wyrobów z tworzyw sztucznych.

Przykładowe produkty i usługi, które mogą być przedmiotem projektu

- soki,

- dżemy, powidła, konfitury,

- miody pitne,

- wyroby piekarskie,

- nalewki,

- wino,

- piwo,

- przetwory z ziół,

- wędliny,

- rękodzieło i rzemiosło (np. garncarstwo, kowalstwo),

- pamiątki,

- usługi noclegowe,

- restauracje, kafejki,

- imprezy wzbogacające ofertę Szlaku JIIIS,

- wyspecjalizowane sklepy,

- wioski tematyczne,

- usługi przewodnickie

- dodatkowe atrakcje m.in.: paintball, konie, bryczki, spływy kajakowe, gry terenowe, wycieczki rowerowe, warsztaty artystyczne, plenery malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne, wycieczki tematyczne etc.

 

Poziom współfinansowania

 

Beneficjent dotacji

Maksymalny poziom
dofinansowania
w %

Minimalna kwota
dofinansowania
w PLN

Maksymalna kwota
dofinansowania
w PLN

Prywatne przedsiębiorstwa

60%

30 000

300 000

Nowe firmy /podmioty rozpoczynające
własną działalność gospodarczą

70%

20 000

40 000

Organizacje pozarządowe

90%

20 000

50 000

 

Tryb finansowania

POperator Dotacji przewiduje dofinansowanie w formie zaliczki lub zaliczki i refundacji w formie płatności końcowej poniesionych wydatków kwalifikowalnych, w zależności od typu Beneficjenta objętego wsparciem.

Czas realizacji

W I naborze wniosków czas trwania projektu (tj. rzeczowej realizacji projektu) nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 15 miesięcy.

Lokalizacja działań

Projekty muszą być realizowane na terenie jednej lub kilku dowolnych gmin podregionu, w skład którego wchodzą Gminy: Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Wólka.

Ilość wniosków złożonych w ramach naboru

W ramach jednego naboru wniosków jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

 

Ta strona używa cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, oraz sposobu jak je usunąć zobacz Polityka cokies.